โปรแกรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด (TIEP) เสนอการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่นักศึกษา มีที่ตั้งอยู่ด้วยกันสองแห่งคือ ที่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Lamar ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Houston และเมือง Galveston และที่ใจกลางเมือง Austin ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin และเป็นหนึ่งในโปรแกรมการศึกษาภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐ Texas

โปรแกรมภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัด (Texas Intensive English Program – TIEP) ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.. 1965 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร โดยมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศของหลักสูตรภาษาอังกฤษและค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม TIEP ช่วยให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการในสาขาอาชีพต่างๆ กว่า 30,000 คนจาก 131 ประเทศบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

โปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบสาหรับนักเรียนที่เตรียมตัวเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเป้าหมายทางสาขาอาชีพหรือเพิ่มพูนทักษะ TIEP เปิดสอนตลอดทั้งปีสาหรับการเตรียมตัวศึกษาต่อ และการสื่อสารโดยทั่วไปและวัฒนธรรม เรามีโปรแกรมพิเศษสาหรับผู้สนใจรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทเอกชน และองค์กรต่างๆ ตัวอย่างของโปรแกรมที่จัดเฉพาะเหล่านี้ เช่น ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (Teaching English to Speakers of Other Languages – TESOL) รวมถึงภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอเมริกัน

เราเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูง 

53 ปี แห่งประสบการณ์ความสาเร็จ จากการสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

โปรแกรมของสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งรัฐเท็กซัส (Texas International Education Consortium – TIEC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรของมหาวิทยาลัยรัฐทั้งแห่งของรัฐเท็กซัส

ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการควบคุมดูแลโปรแกรมภาษาอังกฤษ (Commission on English Language Program Accreditation – CEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับประเทศด้านโปรแกรมภาษาอังกฤษระดับเตรียมอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสหรัฐอเมริกา

สมาชิกของ EnglishUSA 

ได้รับอนุมัติภายใต้กฎหมายระดับประเทศให้สามารถออกเอกสาร SEVIS I-20 

คุณภาพในการสอนสูงสุด 

อาจารย์ผู้สอนของ TIEP ซึ่งเข้าใจความต้องการของนักเรียนได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เป็นเจ้าของภาษา มีประสบการณ์สอนในต่างประเทศ และสอนมาแล้วไม่ต่ากว่าสองปี (อาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์ 10 ปีหรือมากกว่า

ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็กและมีนักเรียนจากหลายประเทศ ในชั้นเรียนหนึ่งจะมีนักเรียน 8-16 คนจากประมาณ 20 ประเทศในแต่ละภาคเรียน

 เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน

ค่าเล่าเรียนไม่แพง สามารถดูอัตราค่าเล่าเรียนล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของ TIEP 

การจัดภาคเรียนที่สะดวกสาหรับผู้เรียน มีระยะเวลาต่างกันไปในแต่ละภาคเรียนตลอดทั้งปี (3 ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 4 ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ และ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน) หากต้องการดูตารางเรียนล่าสุด สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ TIEP 

ชั้นเรียนมี 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง และมีโปรแกรมการสอน 3 โปรแกรม (หลักสูตรเฉพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาคเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (เริ่มต้นถึงปานกลางระดับต่า

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม

หลักสูตรเร่งรัดเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมทางการศึกษาเพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติสามารถรับมือกับความท้าทายของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการศึกษาต่อในต่างประเทศของ TIEC ในเท็กซัส มีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่ TIEP สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับปริญญาตรีหลังจากศึกษาแบบไม่ต้องการรับปริญญา (non-degree) ที่มหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เข้าร่วมทั้งเจ็ดแห่ง

หลักสูตรวิชาเลือก มีหลักสูตรการเตรียมสอบ TOEFL® ทักษะการสนทนาและการออกเสียง (มีส่วนลดสาหรับนักเรียนที่เคยเรียนกับสถาบันของเรามาก่อน

การตอบรับจากมหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไข ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ 18 แห่งในรัฐเท็กซัส

การยอมรับใบสมัครโดยไม่ต้องมีผลสอบ TOEFL® ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ 21 แห่งในรัฐเท็กซัส

การสอบ TOEFL® ของสถาบัน เปิดให้สอบในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม

เปิดศูนย์สอบ TOEIC® เปิดให้สอบ TOEIC® ปีละ 12 ครั้ง

การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนออกแบบเอง สาหรับผู้ที่สนใจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็ก

โปรแกรมการสอนที่ให้นักเรียนออกแบบเอง สาหรับกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการและเป้าหมายเฉพาะ เช่น โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (TESOL) ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมถึงภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร

ประกาศนียบัตร นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร เมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ทรัพยากรการเรียนการสอน การบริการนักเรียน และการจัดกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม 

ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้หลายภาษา

การต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ความเร็วสูง

การเข้าใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา และศูนย์กีฬาเพื่อสันทนาการของมหาวิทยาลัย 

การปฐมนิเทศ การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเมือง และความช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่า

มีที่อยู่อาศัยให้เลือกหลายแบบ เช่น หอพัก และอพาร์ตเมนต์ เราสามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย

มีแพคเก็จที่รวมค่าเล่าเรียน ที่พักอาศัย และอาหาร สาหรับภาคเรียนฤดูร้อน

ชมรมสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

มีบริการรับนักเรียนจากสนามบิน 

การจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ (เช่น งานโรดีโอ (Rodeo) การแข่งชิมอาหารนานาชาติ การช็อปปิ้ง งานแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน งานวันฮาโลวีน งานจุดดอกไม้ไฟวันชาติอเมริกาวันที่ 4 กรกฎาคม และอื่นๆ

สถานที่ตั้ง 

ออสติน เมืองหลวงของรัฐเท็กซัส โดยตั้งอยู่ใจกลางรัฐเท็กซัสบนแม่น้าโคโลราโด ออสตินมีมหาวิทยาลัยชั้นนาหลายแห่งและมีบรรยากาศและผู้คนที่เป็นมิตรกับนักเรียน มีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย มีสภาพอากาศอบอุ่นตลอดปี มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นนาระดับโลก ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างคุณสมบัติที่ทาให้ออสตินจัดเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในการใช้ชีวิตและเรียนในสหรัฐอเมริกา

TIEP เป็นโปรแกรมของ สมาคมการศึกษานานาชาติแห่งรัฐเท็กซัส (Texas International Education Consortium – TIEC) ซึ่งเป็นสมาคมของมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง แห่งของรัฐเท็กซัส มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 1,600 หลักสูตร ปริญญาโท 1,168 หลักสูตร และปริญญาเอกเกือบ 400 หลักสูตร มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้รับการยอมรับในฐานะสถาบันวิจัยชั้นนาของรัฐและประเทศ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TIEC และบริการต่างๆ โปรดเยี่ยมชม www.tiec.org.